Ath Top O firměO firmě Ath Top SlužbySlužby Ath Top ReferenceReference Ath Top EnvironmentEnvironment Ath Top KontaktKontakt Ath Top

2018 - 2019 Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě – Říční část

Prohloubení plavební dráhy na Vltavské vodní cestě v úseku Mělník (ř. km 0,00) - Praha Radotín (ř. km 63,8). Účelem stavby je zabezpečit v rámci stávající plavební dráhy souvislou plavební hloubku 2,5 m. Celkové množství odstraněného materiálu z plavební dráhy je cca 133 000 m3.


2018 Vltava, ř. km 35,0 - 35,1 LB vyústění Žalovský potok - odstranění sedimentů

Odstranění nánosů z plavební dráhy u vyústění Žalovského potoka v celkovém množství cca 570 m3.

2018 Modernizace rejd plavební komory Štvanice – Zhotovitel stavby

Vytvoření manipulační lavice včetně opevnění lomovým kamenem.

2018 Vltava, ř. km 83,0 – přístav Štěchovice – odstranění nánosů

Odstranění nánosů z plavební dráhy v přístavu Štěchovice v celkovém množství 2 460 m3.

2018 PK Miřejovice - oprava zdiva

Oprava poškozeného zdiva plavební komory v rozsahu 50 m2.

2018 Vltava, ř. km 27,00 PK Dolánky - oprava zdiva

Oprava poškozeného zdiva plavební komory výměnou poškozených kamenů, spárováním zdiva a injektáží v místě vodních výronů. Spárování zdiva v malé plavební komoře bylo provedeno v celkovém množství cca 250 m2, injektáže byly provedeny v rozsahu cca 40 m2. Ve velké plavební komoře bylo provedeno podélné a příčné svaření ocelových zaberaněných štětovnic v místě poškozených svárů.

2018 Vltava, ř. km 27,00 PK Dolánky - oprava zdiva

Oprava poškozeného zdiva plavební komory výměnou poškozených kamenů, spárováním zdiva a injektáží v místě vodních výronů. Spárování zdiva v malé plavební komoře bylo provedeno v celkovém množství cca 250 m2, injektáže byly provedeny v rozsahu cca 40 m2. Ve velké plavební komoře bylo provedeno podélné a příčné svaření ocelových zaberaněných štětovnic v místě poškozených svárů.

2017 Vltava, ř. km 60,15 - 61,10, Hodkovičky - odtěžení nánosů

Odstranění nánosů z plavební dráhy v celkovém množství 4 430 m3.

2017 Vltava, ř. km 17,6 - 17,9, DPK Miřejovice - odstranění nánosů

Odstranění nánosů z plavební dráhy v celkovém množství 560 m3.

2017 Vltava, ř. km 35,7 - 37,3, PK Roztoky - odstranění nánosů v horní a dolní rejdě

Odstranění nánosů z plavební dráhy v dolní a horní rejdě v celkovém množství 1 510 m3.

2017 Jizera, Turnov - rekonstrukce koryta

Odtěžení nánosů v korytě řeky Jizery v Turnově. Úprava břehové části a rozebrání stávajícího břehového opevnění.

2015 - 2016 PŠ Vltava, ř.km 0,0 – 11,3 Vraňany soutok Mělník, nánosy a oprava opevnění

Odstranění povodňových nánosů z koryta řeky Vltavy pod jezem Vraňany v celkovém množství 161 000 m3.2015 Labe, opevnění koryta, ř.km 741,70-767,40

Opravy břehového opevnění  řeky Labe v jednotlivých lokalitách na obou březích v úseku mezi Ústím nad Labem a Děčínem (kamenné dlažby na sucho, záhozové patky a břehové schodiště), které bylo narušeno povodní v červnu 2013.


Celkový rozsah provedených nových dlažeb byl 3 180 m2 a rozsah nově provedených  záhozů byl 790 m3.              

2014 - 2015 Vltava, Vraňany ř.km 11,55 – 17,7 – odstranění nánosů

Odtěžení nánosů z koryta řeky Vltavy v celé zdrž jezu Vraňany v ř.km 11,55 ÷ 17,70 po povodních. Celkem bylo odtěženo 59 800 m3 nánosů.

Vltava, Vraňany
Vltava, Vraňany
Vltava, Vraňany
Vltava, Vraňany
Vltava, Vraňany
Vltava, Vraňany
Vltava, Vraňany

2014 - 2015 Dolní Labe - obnova průtočného profilu - regulovaný úsek

Obnova průtočného profilu koryta řeky Labe a zajištění předepsaných plavebních hloubek na labsko-vltavské vodní cestě (LVC).

Celkové množství odtěžovaných sedimentů je více než 80.000 m3.

2013 Rekonstrukce VTL plynovodu DN 200 Malšovice-Děčín – přechod řeky Labe včetně zatažení shybky

Rekonstrukce úseku VTL plynovodu DN 200 Malšovice-Děčín zahrnující vybudování shybky DN 200 pode dnem řeky Labe. Součástí předmětu díla byl výkop rýhy ve dně řeky Labe pomocí obojživelného dozeru Komatsu, zatažení plynovodního potrubí do vykopané rýhy, zpětné zásypy a konečné úpravy břehových hran včetně těžkého záhozu z lomového kamene a dlažeb z lomového kamene.

2013 MVE Roudnice nad Labem

Úprava dna (prohloubení) dna řeky Labe obojživelným dozerem Komatsu v prostoru nátoku a výtoku nově budované malé vodní elektrárny.

2012 - 2013 Roudnice nad Labem, protipovodňová ochrana – ochrana náspu severního předmostí

Úprava svahu náspu předmostí, uložení sdělovacích kabelů, pokládka drenážní a bentonitové rohože a pokládka dlažby z lomového kamene.

Pokládka bentonitové rohože
Uložení sdělovacích kabelů
Dlažba před spárováním
Drnování spár dlažby z lomového kamene

2012 HB Hodonínka

Úprava vodního toku, který byl nejvíce poškozen povodní v roce 2002.Základním
požadavkem je zvednutí nivelety současného prohloubeného dna ve vhodných
úsecích na původní kótu vložením balvanitých skluzů se stabilizačními prahy a
balvanitých proudů.

Podkladní beton pod příčným objektem
Již dokončený objekt
Výztuž příčných objektů
Kameny přelivné hrany před betonáží
Provádění balvanitého proudu
Převod vody potrubím
Zabetonování kamenů přelivné hrany příčných objektů
Balvanitý skluz mezi příčnými betonovými objekty
Retenční prostor po dokončení

2012 Labe, přístav Děčín – Rozbělesy, zrušení bývalého podjezdu v ochranné hrázi přístavu

Zrušení mostu, který slouží hlavně pro převedení dopravy do areálu firmy Kovošrot GROUP CZ a.s. V minulosti sloužil most pro přemostění vlečky, která je již dávno zavřena.

Definitivní terénní úpravy u paty opěrné zdi
Vytvoření drenážního komínu za opěrnou zdí
Výplň tvarovek opěrné zdi štěrkodrtí
Před zahájením prací
První vrstvy hutněného násypu
Pokračování násypu
Pokládka tahové geomříže
Pokládka geomříže a pokračování drenážního komínu
Po dokončení prací
Osazení silničních obrubníků a zábradlí s oplocením
Hutnění po vrstvách
Dokončení násypu po kční vrstvy vozovky v celé šíři mostku
Dokončení násypu po kční vrstvy vozovky na 1 polovině
Založení opěrné zdi

2011 - 2012 Labe, zhotovení sjezdů pro dozér, LB + PB pod VD Střekov, ř.km 767,2 - 767,4

Jedná se o zhotovení dvou břehových sjezdů pro dozér Komatsu, který je používán k čištění koryta Labe od dnových sedimentů. Úroveň paty sjezdu je provedena tak, aby se nacházela přibližně v úrovni vodní hladiny při stavu 110 cm na vodočtu v Ústí nad Labem.
Konstrukci sjezdů tvoří železobetonová deska tl. 300 mm s železobetonovými žebry, ke kterým jsou připevněny dřevěné pražce. Mezi pražci je provedena čedičová dlažba do betonu. Pražce vystupují nad povrch dlažby tak, aby nedocházelo k jejímu poškozování. V případě potřeby bude možné vyměnit
dřevěné pražce, po kterých se stroj pohybuje. V těsné blízkosti nového sjezdu bylo provedeno nové odláždění koryta dlažbou na sucho, s vyklínováním spár kamenivem a vyplnění drnem.

Betonové prefabrikáty
Sjezd na levém břehu po dokončení
Před zahájením prací - pravý břeh
Před zahájením prací - levý břeh
Prefabrikáty po osazení dlažby a pražců
Pravý břeh - výztuž pro železobetonovou konstrukci
Pravý břeh - výkop pro uložení prefabrikátů
Pravý břeh - těžký kamenný zához
Pravý břeh - pokládka prefabrikátů pomocí potápěčů a jeřábu
Levý břeh - zatravnění spár dlažby
Levý břeh - pokládka prefabrikátů pomocí potápěčů a jeřábu
Levý břeh1
Levý břeh
Betonové prefabrikáty - pravý břeh
Sjezd na pravém břehu po dokončení

2011 Labe, Neštěmice, oprava dlažeb nad vyústěním Neštěmického potoka ř.km 760,42 – 761,10

Oprava poškozené dlažby břehového opevnění v úseku mezi bývalým přívozem Neštěmice – Svádov a vyústěním z Tonasa.

2011 Labe, Ústí n.L., oprava vodního toku - odstranění nánosů ř.km 769,679-787,543

Předmětem této akce bylo odstranění dejekčních kuželů splavenin vzniklých při
povodní 08/2011 vlivem extrémních průtoků na níže uvedených tocích
doprovázených značným pohybem splavenin. Tyto splaveniny usazené v recipientu-
Labe způsobovaly omezení průtočného profilu a zároveň místy zasahovaly až do
plavební dráhy. Charakterem byly splaveniny téměř v celém rozsahu hrubé štěrky
vymyté povodňovým průtokem.
Odstranění nánosů proběhlo na těchto 5 lokalitách:
Lokalita Milešovský potok, ř.km 783,53 levý břeh
Lokalita Tlučeňský potok, ř.km 773,80 pravý břeh
Lokalita Rytina, ř.km 773,21 pravý břeh
Lokalita Němčický potok, ř.km 772,54 pravý břeh
Lokalita Průčelský (Prudký) potok, ř.km 770,94 pravý břeh

Nakládání nánosů vytěžených obojživelným dozerem Komatsu na loď - lokalita Tlučenský potok1
Převoz obojživelného dozeru Komatsu po vodě
Převoz obojživelného dozeru Komatsu po vodě - lokalita Rytina1
Těžba nánosů obojživelným dozerem Komatsu - lokalita Rytina
Těžba nánosů obojživelným dozerem Komatsu - lokalita Rytina1
Nakládání nánosů vytěžených obojživelným dozerem Komatsu na loď - lokalita Němčický potok
Nakládání nánosů vytěžených obojživelným dozerem Komatsu na loď - lokalita Průčelský potok
Nakládání nánosů vytěžených obojživelným dozerem Komatsu na loď - lokalita Rytina
Nakládání nánosů vytěžených obojživelným dozerem Komatsu na loď - lokalita Tlučenský potok
Převoz obojživelného dozeru Komatsu po vodě - lokalita Rytina

2011 Zvýšení kapacity koryta Vltavy v k.ú. Nové Ouholice a Veltrusy

Břehová hrana řeky Vltavy byla posunuta do stávajícího levého břehu, tak aby průtočný profil v upravovaném úseku byl rovnoměrný a odpovídal průtočnému profilu v navazujícím úseku řeky. Úprava břehu byla přizpůsobena 2 plynovodním shybkám a potrubnímu mostu. Pata svahu tvoří plynulou křivku s úrovní 161,20 m n.m. tj. 3,3 m od hladiny 164,50 m n.m., což je hydrostatická hladina jezu Vraňany navržená generelem, na kterou jsou navrhována všechna nová díla v plavebním kanálu a jezové zdrži.

Před zahájením prací
Svahování nové břehové hrany
Přihrnování obojživelným dozerem Komatsu k pásovému bagru
Přihrnování dozerem
Postupné odtěžování břehové hrany
Po ukončení prací
Opět přihrnování obojživelným dozerem Komatsu k pásovému rypadlu
Obojživelný dozer Komatsu vytváří cestu v korytě pro nákladní automobily
Obojživelný dozer Komatsu svahuje novou břehovou hranu
Nová břehová hrana
Dotěžování v místě shybky VTL plynovodu
Část břehové hrany již hotova
Postupné odtěžování břehové hrany
Tvarování břehové hrany pod vodou obojživelným dozerem Komatsu

      © ATH STAV, s.r.o.